ข้าราชการเฮ ! คลังเตรียมให้สิทธิตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มอีก 56 รายการ

ข้าราชการเฮ ! คลังเตรียมให้สิทธิตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มอีก 56 รายการ           

      วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศเพิ่มรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์อีก 56 รายการ ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวกว่า 4.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขรายการค่าบริการและข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์เดิม เพื่อรองรับการตรวจได้ครอบคลุม โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการตรวจรักษา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป       

    สำหรับการเพิ่มรายการค่าตรวจวินิจฉัยครั้งนี้ คณะทำงานได้นำรายการอัตราค่าบริการจากสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ที่เสนอมาพิจารณาและกำหนดเป็นอัตราในการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ซึ่งสถานพยาบาลสามารถเสนอรายการค่าบริการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นได้มากขึ้น