การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

วิศวกร(วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4.นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6.นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10.ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman))(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางช่างก่อสร้าง โยธา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปานครหลวง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้ 1) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง 2) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ 3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย 4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6) สาขาวิชาการเงิน 7) สาขาวิชาบัญชี 8) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 9) สาขาวิชานิติศาสตร์ 10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 12) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 13) สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 14) สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 15) อ่านเพิ่มเติม…

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคล นักตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดซื้อและการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวางแผนโครงการ นักจัดการงาน นักองค์กรสัมพันธ์ นักการค้าต่างประเทศ นักสืบสวนสอบสวน นิติกร นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักเทคโนโลยี รวม 50 อัตรา การรับสมัครสอบ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com/ เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน อ่านเพิ่มเติม…

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์/Telesales หน้าที่และความรับผิดชอบ   1.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด   2.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด   3.เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร   4.พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์ คุณสมบัติ   1.อายุไม่เกิน 30  ปี 2.ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3.มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ   4.สามารถใช้ Microsoft Office ได้   5.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call อ่านเพิ่มเติม…