กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2561 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ

จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
  2. ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือทางวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการต่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. อ่านเพิ่มเติม…

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. วิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 1 อัตรา : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อ่านเพิ่มเติม…

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา (3) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 อัตรา (4) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา (5) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน อ่านเพิ่มเติม…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา 2. ตำแหน่งเศรษฐกร (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) 4 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา 5. นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) 1 อัตรา 6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12 อัตรา 7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 8. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) 2 อัตรา การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  FacebookTwitterGoogle อ่านเพิ่มเติม…

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ,ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1.นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร อ่านเพิ่มเติม…