ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารจำนวน 23 อัตราตั้งแต่วันที่3-16กันยายน2561

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารจำนวน23อัตราสัญญาจ้างคราวละ1ปีโดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

 

ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลูกจ้างขับรถธนาคารส่วนบริการสำนักงานฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน23อัตราอัตราเงินเดือน12,000บาท)1.ชายอายุ25-50ปี

2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

3.มีประสบการณ์และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย2ปี

4.มีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี

5.สามารถขับรถตู้รถเก๋งและรถกระบะได้(ใช้เกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาได้)

6.พ้นภาระทางทหาร

7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

8.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเช่นความดันโลหิตโรคหัวใจผิดปกติโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับสายตา(มีใบรับรองแพทย์)เป็นต้น

9.บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

10.มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร(จำนวนอย่างละ1ชุด)

 • สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และสำเนาใบปริญญาบัตร(กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองประสบการณ์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน1รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน3เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหารเช่นสด.8หรือสด.43(เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

อนึ่งหากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และ/หรือปฏิบัติงานกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทางWebsiteของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่3-16กันยายน2561และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์02-202-1673,02-202-1851

การคัดเลือก

วันที่24กันยายน2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางwww.ghbank.co.thหรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงานชั้น11อาคาร2

(รายละเอียดวันเวลาและสถานที่การสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศณวันที่27สิงหาคมพ.ศ.2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์