โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอน

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.คุณสมบัติ

1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2548

1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 วุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

1.4 วุฒิปริญญาโท ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,360 บาท และวุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170 บาท ดังนี้

– สาขาวิชาภาษาไทย ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

– สาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

– สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการอาคารอำนวยการ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี และห้องธุรการอาคาร 1 ฝ่ายประสานงานโครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตฯ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน  2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3845-8700 – 5 ต่อ 4205 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของโครงการการศึกษาพหุภาษา www.mp.kus.ku.ac.th

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ