เทศบาลตำบลย่านดินแดง เปิดสอบผู้ช่วยครู วุฒิปริญญาตรี 15,000-15,8000บาท

ประกาศเทศบาลตำบลย่านดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยครู

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. งานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 3. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี  
 4. อัตราว่าง 1 อัตรา   

ค่าตอบแทน

 1. ปริญญาตรี 4 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
 2. ปริญญาตรี 5 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป

 1. สิทธิเกี่ยวกับการลา
 2.  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. ค่าเบี้ยประชุม
 6. สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ดังนี้  

 1. มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้  
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  วันที่ 3 – 11 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง   

ข้อมูลการติดต่อ

หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล แผนผังเว็บไซต์ เลขที่ 300 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 077-369457 แฟกซ์: 077-369457 ต่อ 112   

เทศบาลตำบลย่านแดง E-mail: info@yandindang.go.th  

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ