รับสมัครตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) เพิ่มเติม
จากเดิม 250 อัตรา เป็น 300 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเวลาการรับสมัครฯบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ถึงวันที่ 13 ก.ค. 61 นี้

คุณสมบัติ : เพศชาย มีวุฒิประกาศณียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฏหมาย เนติบัณฑิตยสภา

อัตราเงินเดือน : ระดับ ส.1 ขั้น 19.5 (15,920 บาท)

รับสมัครตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) เพิ่มเติม
จากเดิม 250 อัตรา เป็น 300 อัตรา
รับสมัครตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) เพิ่มเติม
จากเดิม 250 อัตรา เป็น 300 อัตรา