สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานสถิติแห่งชาติ’ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,500 บาท

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สังกัดส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช่ความรู้ ความทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาภายในวันเปิดรับสมัคร
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกว่านั้น
  3. มีสัญชาติไทย
  4. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
  5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com

เอกสารที่แนบมา: