การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งต่างๆ โดยรายละเอียดังนี้

  • คุณวุฒิปริญญาโท
  • ปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/job หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

การไฟฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

เอกสารแนบ : การไฟฟ้านครหลวง