สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวมจำนวน 54 อัตรา ดังนี้

1.1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ

1.2 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายตรวจสอบ 4 สำนักงานตรวจสอบ

1.3 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ

1.4 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 จำนวน 1 อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

1.6 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรา

1.7 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรา

1.8 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา

1.9 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา

1.10 นักอรรถบำบัด 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.11 วิทยาจารย์3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.12 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.13 พยาบาล 3-5 จำนวน 2 อัตรา

1.14 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.15 นักเทคนิคการแพทย์3-5 /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 จำนวน 3 อัตรา

1.17 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.22 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา

1.24 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.25 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.26 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.27 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.28 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.29 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.30 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.31 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.32 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.33 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 2 อัตรา

1.34 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.35 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.36 นายช่างเทคนิค 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.37 ผู้ช่วยทันตแพทย์1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.38 พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.39 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

1.40 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

1.41 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

1.42 พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

1.43 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

1.44 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

1.45 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา

1.46 พนักงานท าความสะอาด (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

1.47 ช่าง (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ jobtrc.redcross.or.th

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ