ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายนนี้

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ในงาน “Bangkok Bank Walk-in Interview” ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสาร และสัมภาษณ์ในวันงาน

วันที่: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
เวลา: 8.30-14.00 น.
สถานที่: ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา)
พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา)

รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา) Marketing Officer

ให้บริการลูกค้าด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
วางแผนและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

รายละเอียดตำแหน่งงาน พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา) Foreign Remittance Officer
ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ให้บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมกับลักษณะลูกค้าที่มาใชบริการด้านต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 27 ปี
ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน/นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารสมัครงาน

ประวัติการทำงาน (Resume)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2685 7704 คุณธิดารัตน์ (ต่าย) หรือ 0 2685 7854 คุณกัญญาณัฐ (แนท) หรือที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Careers/WalkIn-Interview-29Sep

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารจำนวน 23 อัตราตั้งแต่วันที่3-16กันยายน2561

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารจำนวน23อัตราสัญญาจ้างคราวละ1ปีโดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

 

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลูกจ้างขับรถธนาคารส่วนบริการสำนักงานฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน23อัตราอัตราเงินเดือน12,000บาท) 1.ชายอายุ25-50ปี

2.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

3.มีประสบการณ์และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย2ปี

4.มีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี

5.สามารถขับรถตู้รถเก๋งและรถกระบะได้(ใช้เกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาได้)

6.พ้นภาระทางทหาร

7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

8.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเช่นความดันโลหิตโรคหัวใจผิดปกติโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับสายตา(มีใบรับรองแพทย์)เป็นต้น

9.บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

10.มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร(จำนวนอย่างละ1ชุด)

 • สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และสำเนาใบปริญญาบัตร(กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองประสบการณ์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน1รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน3เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหารเช่นสด.8หรือสด.43(เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

อนึ่งหากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และ/หรือปฏิบัติงานกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทางWebsiteของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่3-16กันยายน2561และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์02-202-1673,02-202-1851

การคัดเลือก

วันที่24กันยายน2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางwww.ghbank.co.thหรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงานชั้น11อาคาร2

(รายละเอียดวันเวลาและสถานที่การสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศณวันที่27สิงหาคมพ.ศ.2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์/Telesales

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  

2.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด  

3.เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร  

4.พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ  

1.อายุไม่เกิน 30  ปี

2.ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3.มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ  

4.สามารถใช้ Microsoft Office ได้  

5.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

6.หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การว่าจ้างและเส้นทางความก้าวหน้า ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี

วิธีการสมัคร            

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยให้ส่งไปที่ ทีม Non Credit Product งานบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เอกสารประกอบการสมัคร             

1.ใบสมัคร           

2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป            

3.เอกสารการศึกษา             

4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน            

5.สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-345-1842 (คุณปุญชรัสมิ์)

 

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุุคลเข้าเป็นลูกจ้างหลายอัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุุคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆจำนวนหลายอัตราตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้

 1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ ธนาคารออมสินภาค 1-18
 2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
 3. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 4. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
 5. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ ธนาคารออมสินภาค 1-18
 6. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ                   
 7. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์