ก กลาง ท้องถิ่น ไฟเขียว!! ให้ กสถ. ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 8,164 อัตรา คาดจะมีการรับสมัครเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 9/2561 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ว่าการสรรหาตำแหน่งผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

– ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา
– ตำแหน่งประเภททั่วไปจำนวน 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา
– และตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา

และยังให้ความเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากมีการรายงานจาก อปท. มาขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัคร ก็ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวได้ด้วย

คาดว่าจะมีการรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียนในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการเตรียมการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และได้คนดี มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. นายสุทธิพงษ์กล่าว

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา (สมัคร29ส.ค.-6ก.ย.2561)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน

จำนวน  6 อัตรา ดังนี้

 1.  กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา หรือทางพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา หรือทางประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีวิชาเอก กลุ่มวิชา หรือทางวิชา ตรงตามประกาศที่รับสมัคร
 2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การแต่งกายให้เรียบร้อย

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอน

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.คุณสมบัติ

1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2548

1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 วุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

1.4 วุฒิปริญญาโท ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,360 บาท และวุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170 บาท ดังนี้

– สาขาวิชาภาษาไทย ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

– สาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

– สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการอาคารอำนวยการ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี และห้องธุรการอาคาร 1 ฝ่ายประสานงานโครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตฯ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน  2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3845-8700 – 5 ต่อ 4205 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของโครงการการศึกษาพหุภาษา www.mp.kus.ku.ac.th

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัคร “นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานเงินรายได้)” สังกัด หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

เงินเดือน13,000 บาท เพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กันยายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์

– ใช้ word, excel, powerpointได้ดี, มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ (AUN-QA, EdPEx) และ KM, ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้, มนุษยสัมพันธ์ดี, อดทน และมีทัศนคติที่ดีกับการประกันคุณภาพการศึกษา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน

 

ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ประกาศจาก…ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ด้วยจังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :11280-13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 253 หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 – 5 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ก.ย. 2561

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

เทศบาลตำบลย่านดินแดง เปิดสอบผู้ช่วยครู วุฒิปริญญาตรี 15,000-15,8000บาท

ประกาศเทศบาลตำบลย่านดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยครู

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. งานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 3. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี  
 4. อัตราว่าง 1 อัตรา   

ค่าตอบแทน

 1. ปริญญาตรี 4 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
 2. ปริญญาตรี 5 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป

 1. สิทธิเกี่ยวกับการลา
 2.  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. ค่าเบี้ยประชุม
 6. สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ดังนี้  

 1. มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้  
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  วันที่ 3 – 11 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง   

ข้อมูลการติดต่อ

หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล แผนผังเว็บไซต์ เลขที่ 300 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 077-369457 แฟกซ์: 077-369457 ต่อ 112   

เทศบาลตำบลย่านแดง E-mail: info@yandindang.go.th  

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ