สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 17 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 17 อัตรา (สมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561)

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/กลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือก

 1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโทร รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,960 บาท จำนวน 17 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 9 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

คุณสมบัติ

 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          1.ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และในวันบรรจุและแต่งตั้งหลักฐานที่คุรุสภาออกให้ดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ            

           ทั้งนี้หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้มี 3 ชนิด คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว (เอกสารแสดงข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา หรือหนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

       3.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด

การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 – 6 ต่อ 4036-4040

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

เทศบาลตำบลย่านดินแดง เปิดสอบผู้ช่วยครู วุฒิปริญญาตรี 15,000-15,8000บาท

ประกาศเทศบาลตำบลย่านดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยครู

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. งานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 3. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี  
 4. อัตราว่าง 1 อัตรา   

ค่าตอบแทน

 1. ปริญญาตรี 4 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
 2. ปริญญาตรี 5 ปี ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป

 1. สิทธิเกี่ยวกับการลา
 2.  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. ค่าเบี้ยประชุม
 6. สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี       คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ดังนี้  

 1. มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้  
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  วันที่ 3 – 11 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง   

ข้อมูลการติดต่อ

หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล แผนผังเว็บไซต์ เลขที่ 300 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 077-369457 แฟกซ์: 077-369457 ต่อ 112   

เทศบาลตำบลย่านแดง E-mail: info@yandindang.go.th  

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ