กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 39 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักพัฒนาชุมชน  2 อัตรา
2.นักสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา
3.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
4.นิติกร 3 อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4 อัตรา
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา
7.พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
9.พนักงานบริการ 4 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด  7 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 50 อัตรา

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พลขับ จำนวน 28 อัตรา
2.ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม 1 อัตรา
3.เสมียนกองร้อย จำนวน 5 อัตรา
4.พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
5.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
6.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 7 อัตรา
7.เสมียน จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
9.เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
– โดยมีอายุ 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี
(พ.ศ.2531-2543)
– บิดาและมารดาของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เพศชายสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีร่างกายสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหารพ.ศ. 2497

การรับสมัคร

หมายเหตุ : จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 10 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองพลทหาราบที่ 11

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา
1.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานจำนวน 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ 1 อัตรา

2.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

6.พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

7.พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา

8.เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ 3 อัตรา

9.เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา

10.พนักงานช่วยการพยาบาล 21 อัตรา

11.พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

12.พนักงานช่วยขับรถยนต์ 1 อัตรา

13.พนักงานช่วยงานบริการ 14 อัตรา

14.พนักงานช่วยงานโภชนาการ 20 อัตรา

คุณสมบัติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา  ระยัที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561 เวลาราชการ (08.30-16.00 น. ) สอบถามโทร 029-269368-9

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ERT) จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้ รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดสอบธุรการโรงเรียน 29,707 อัตรา รับสมัครเร็วๆนี้


การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

วิศวกร(วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4.นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6.นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10.ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman))(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางช่างก่อสร้าง โยธา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปานครหลวง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
6.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
7.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
8.พนักงานบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำลงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อย ทบ. หลายอัตรา รับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง
– อายุ 22 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนด*

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครประมาณเดือน *พฤศจิกายน*
โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

ก กลาง ท้องถิ่น ไฟเขียว!! ให้ กสถ. ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 8,164 อัตรา คาดจะมีการรับสมัครเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 9/2561 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ว่าการสรรหาตำแหน่งผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

– ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา
– ตำแหน่งประเภททั่วไปจำนวน 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา
– และตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา

และยังให้ความเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากมีการรายงานจาก อปท. มาขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัคร ก็ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวได้ด้วย

คาดว่าจะมีการรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียนในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการเตรียมการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และได้คนดี มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. นายสุทธิพงษ์กล่าว