กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน29 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
นายช่างเครื่องกล จำนวน 18 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

วิศวกรชลประทาน จำนวน 33 อัตรา

รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมชลประทานกรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

 

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

นิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2561

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ถึง 7 ก.ย. 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

  1. เจ้าพนักงานเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  1. พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

– วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า และมีใบขับขี่รถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 12  กันยายน 2661 ณฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามแสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ http://Consolidation.rid.go.th

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2669-5028

เอกสารที่แนบมา:ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ